תפריט

מידע כללי לעונת 2023-2024
עונת 2023-2024  ביטוח מידע כללי
 
ביטוח תאונות אישיות
 ביטוח תאונות אישיות לספורטאים לעונת  2023-2024  חודש באיילון חברה לביטוח.  תוקף פוליסות ביטוח תאונות אישיות הינו לתקופה של 1/09/2023-31/8/2024.   הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לפוליסה כנהוג בשנים קודמות ובהתאם לחוק הספורט.
כל האמור כמפורט להלן מוגש לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי ואין לראות בו כיעוץ או המלצה לביצוע. כל פעולה שתבוצע, או תימנעו מלבצע- הינה באחריות האגודות בלבד.


לתשומת לבכם
 • הכיסוי הביטוחי בפוליסה ינתן אך ורק אם התאונה ארעה במהלך הפעילות הספורטיבית של המבוטח. מקרה ביטוח שאירע בדרך אל ומהפעילות הספורטיבית המוגדרת בפוליסה זו יכוסה בהתאם לכל תנאי הפוליסה.
 • גריעת מבוטחים לא תזכה את בעל הפוליסה בהחזר פרמיה.
 • הוספת מבוטחים בכל שלב בתקופת הביטוח, תהא כרוכה בתשלום פרמיה מלאה והכיסוי הביטוחי הינו החל מרגע הצטרפותו והוספתו לפוליסת הביטוח.
הננו חוזרים ומזכירים כי לאור השינויים שחלו בחוק,  חלק מהספורטאים פטורים מהחובה לעריכת ביטוח תאונות אישיות,  לפיכך בטרם ההחלטה להתקשר בפוליסה, באחריות האגודה, לבחון כל ספורטאי תחרותי, האם הוא נמנה כחלק מההגדרות הפוטרות מביטוח או שמא חובה לערוך בגינו ביטוח, וכן לשקול האם נכון במקרים מסוימים להמשיך ולבטח  אף אם אין חובה בחוק.

על פי האמור בתיקון 10 לחוק הספורט מיום 16/8/2016 ותיקון 15 לחוק הספורט מיום 1/7/2018 , חובת עריכת ביטוח לפי סעיף 7 (א), לחוק הספורט התשמ"ח -1988  לא תחול על ספורטאים שהינם תלמידים המבוטחים בביטוח  תאונות אישיות על פי סעיף 16 (ד1) לחוק לימוד חובה, ו/או ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר  מינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט ו/או ספורטאים המשתתפים בפעילות נלווית לעבודה לרבות בליגה למקומות עבודה ו/או ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת ו/או ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת בידי אחד מגופי הספורט או שביטח את עצמו, או שבוטח בביטוח אחר בתנאים המזעריים הנדרשים על פי חוק הספורט ותקנותיו ובלבד שנמסר לאגודה אישור המבטח על כך שמתקיימים בביטוח התנאים האמורים.

להלן טבלת הכיסויים כנדרש על פי חוק הספורט-
תאונות אישיות
מקרה ביטוח עד גיל 20 (כולל) מעל גיל 20 השתתפות עצמית
מוות מתאונה 74,000 ₪ 248,000 ₪
 •  
נכות מתאונה 372,000 ₪ 372,000 ₪
 •  
הוצאות רפואיות 11,300 ₪ 11,300 ₪ 703 ₪
טיפול שיניים 11,300 ₪ 11,300 ₪ 703 ₪
פיצוי שבועי 220 ₪ 900 ₪ 11 יום
צד ג ספורטאים גבול האחריות למקרה 1,000,000 ₪
לתקופה 1,000,000 ₪
4,200 ₪
 
הנחיות להעברת רשימות שמיות
 1. באחריות האגודה להעביר רשימות שמיות של המבוטחים בקובץ אקסל ומוקלד לעריכה,  ברשימות יש לציין שם פרטי, שם משפחה ת.ז. תאריך לידה, תאריך תחילת פעילות, (טופס רשימות ספורטאים לביטוח ניתן להוריד מאתר מכבי ישראל) ספורטאי אשר לא יופיע ברשימות לא יבוטח והאחריות תחול על האגודה בלבד.
 2. אגודות אשר נדרשות להציג אישור קיום ביטוחים, עליהם להעביר טופס אישור קיום ביטוח  מהמבקש בצירוף רשימת כל הספורטאים באגודה.   אישור ביטוח יועבר בכפוף ובהתחייבות לרשימה שהועברה.
 3. יש להעביר הסכם הצטרפות לביטוח באמצעות המייל ואת תשלומי הביטוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מכבי ישראל או להסדיר זאת ישירות במשרדי מכבי ישראל. 
 4. הוספת ספורטאים במהלך העונה - לאחר הגשת הרשימה הראשונה והסדרת התשלום בגינה, תינתן אפשרות לאגודות להוסיף ספורטאים.  הכיסוי הביטוחי של השחקנים הנוספים יחל מהיום בו התקבלה הרשימה והועברה למכבי ישראל והחיוב בגין התוספת יהיה בעלות של פרמיה שנתית מלאה.
 5. נבחנים - ניתן לבטח שחקנים המגיעים לצורך מבחנים באגודה לתקופה של עד 31 יום (להלן: "נבחנים"). נבחן החורג ממשך 31 יום, יעודכן ויחויב בפרמיה שנתית מלאה.    האגודה מחויבת להודיע למכבי ישראל על השחקנים אשר מגיעים להיבחן בקבוצה טרם התחלת הפעילות על ידי העברת רשימה שמית בקובץ אקסל (טופס נבחנים ניתן להוריד  מאתר מכבי ישראל)  לא יתקבלו ולא יאושרו כיסויים לטפסים ללא פרטים מלאים לרבות תאריך התחלה וסיום של פעילות. החיוב בגין שחקן נבחן הינו 8.3% מהעלות השנתית.
 6. שחקנים מושאלים אינם מבוטחים תחת אגודת האם שלהם – באחריות הקבוצה בה השחקן משחק בפועל, לבטח השחקן.
 7. אגודות אשר לא יעבירו רשימות שמיות של מבוטחים – לא יבוטחו – אין "גרירה" של רשימות מעונה קודמת  גם לא רשימות נבחנים אשר נשלחו בחודש האחרון .
לא יתקבלו לא יבוטחו:
 • אגודות אשר העבירו רשימות שמיות ולא הוסדר בגינן התשלום מראש.
 • פרטי ספורטאים אשר לא הועברו במלואם וימצאו בהם פרטים חסרים (ת"ז/ תאריך לידה וכו). שימו לב - יתכן וספורטאים אלו לא יבוטחו ע"י חברת הביטוח אך על האגודה יחול חיוב מלא בגינם.
 • אגודות אשר להם חובות עבר בגין הביטוח ולא הסדירו את חובותיהם תחילה.
 
ביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית אגודות
 ביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית אגודות מבוצע השנה ב"שלמה" חברה לביטוח, הכיסוי הינו עבור העמותה/ האגודה ופעילותה, תוקף הכיסוי הביטוח הינו 1/11/2023-31/10/2024.
 
הנחיות להעברת רשימות שמיות
באחריות האגודה בלבד להעביר רשימות שמיות של הספורטאים וכל מי שפעיל באגודה בקובץ אקסל מוקלד ופתוח לעריכה,  ברשימות יש לציין שם פרטי, שם משפחה ת.ז. תאריך לידה.
 
השתתפות עצמית
בכל מקרה של הפעלת פוליסה צד ג או אחריות מקצועית בגין תביעה. יהא על האגודה לשאת בתשלום השתתפות עצמית  וזו תהיה מחויבת להעביר התחייבות בלתי חוזרת להסדרת התשלום למכבי ישראל ואו להעביר את סכום ההשתתפות העצמית מראש לידי מכבי ישראל.
   
להלן טבלת הכיסויים והשתתפות עצמית
בפוליסות צד ג ואחריות מקצועית אגודות
הכיסוי הביטוחי ניתן על ידי "שלמה" חברה לביטוח

 
 • סוגי ביטוח
גבול אחריות סכום השתתפות עצמית  
גבול אחריות לצד ג 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופה 8,000 ₪ ע"ב מועד האירוע
גבול אחריות לפוליסת אחריות מקצועית 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה אירוע מ-1/9/2019 ואילך – 30,000 ₪
אירוע מ-1/11/23 ואילך – 8,000 ₪
ע"ב מועד הגשת התביעה
 
"האגודה" מצהירה בזאת כי ידוע לה כי תשלום ההשתתפות עצמית תשולם על ידי האגודה ובכל מקרה של הפעלת הפוליסה ו/או תביעה משפטית .   
אישור קיום ביטוח
אגודות אשר נדרשות להציג אישור קיום ביטוחים, עליהם לקבל מהמבקש טופס אישור קיום ביטוח  כנדרש ובהתאם לנוסח החדש המוכר על ידי המפקח על הביטוח, את הטופס יש להעביר למשרדי מכבי ישראל, בקובץ word פתוח למלא בו את שם המבוטח, שם מבקש האישור כולל מספרי עמותה ח.פ כתובת וכו'.   
 
תעריפים ותשלומים בגין ביטוח תאונות אישיות ו/או צד ג ואחריות מקצועית
יחושבו על פי פרמיה שנתית מלאה במשך כל תקופת הביטוח ובהתאם לפוליסה הרלוונטית, בין אם השחקן הצטרף במהלך העונה או בתחילתה בכפוף להעברת רשימות ותשלום. חישוב הפרמיה נעשית בהתאם לרשימות המוגשות על ידי האגודה.
 
תשלום פרמיות הביטוח  יעשה כדלקמן:-
 1. באמצעות המחאות ובצירוף חותמת האגודה.
 2. חתימה על הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח קולקטיבית, בהסכם זה מפורט תנאים כללים לביטוח. התחייבות אגודה לתשלומי הביטוח וכתב ערבות חתום בידי מורשה חתימה בעמותה.
 3. שיק אישי של ב"כ הקבוצה ללא תאריך פירעון לפקודת מכבי ישראל, השיק יוחזר לאחר העברת  כל התשלומים בגין ביטוח הקבוצה לעונת המשחקים 2023-2024
   
ביטוח אחריות מעבידים לאגודות מכבי
 
שירות חדש מבית מכבי ישראל
מכבי ישראל הגיעה לסיכום עם חברת שלמה ביטוח לעריכת ביטוח אחריות מעבידים לאגודות/עמותות ספורט של מכבי, להלן פרטי הכיסוי:
 
ביטוח אחריות מעבידים נועד לכסות את חבות המבוטח במקרים של תביעות המוגשות על ידי עובדים בגין פגיעה גופנית/נזק גוף או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי ועקב עבודתם אצל המבוטח.
הפוליסה מעניקה:
 • כיסוי לחבות המבוטח בגין אירוע תאונתי או מחלת מקצוע של עובד/ת.
 • הגנה משפטית וכיסוי הוצאות משפטיות למבוטח בגין תהליכי תביעה.
ביטוח זה אינו מחליף את הכיסוי שמעניק הביטוח הלאומי.
 

תוכנית הביטוח 
התוכנית  הינה קולקטיבית לביטוח אחריות מעבידים לאגודות/עמותות ספורט של מכבי לשנת 2024.
 

אופן הצטרפות אגודות/עמותות
כל אגודה/ עמותה המבקשת להצטרף לביטוח זה תעביר לידי מכבי ישראל באמצעות טופס אקסל את הפרטים הבאים:
א. פרטי האגודה/עמותה : שם מלא, ענף ספורט, ע.ר./ח.פ. וכתובת.
ב. מספר עובדים שכירים בחלוקה לשלוש קטגוריות: ספורטאים/שחקנים,
מאמנים/ מדריכים, עובדי מנהלה
ג. תאריך הביטוח 1/1/2024-31/10/2024.
 
חישוב פרמיה
א. הפרמיה השנתית של כל אגודה/עמותה תחושב לפי מספר העובדים כדלקמן :
      מאמן / מדריך:      400 ₪   לכל עובד.
      עובד מנהלה       : 200 ₪   לכל עובד
      ספורטאי/שחקן :   1,000 ₪ לכל עובד.
 
ב. בגין אגודות/עמותות אשר תצטרפנה לביטוח במהלך השנה, לאחר מועד תחילת הביטוח של הפוליסה ב-1/1/24,  תחושב הפרמיה פרו רטה לתקופת הביטוח בפועל.
 תנאי הביטוח והשתתפות עצמית
   א. גבול אחריות : 20 מיליון ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
   ב. תנאי ומלל פוליסה: על פי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים
       מהדורת שלמה ביט 2019.
   ג. הביטוח כפוף להשתתפות עצמית כדלקמן:
  תאונת עבודה מחלת מקצוע
עובדי מנהלה/ מאמנים/ מדריכים 6,000 ₪ 20,000 ₪
ספורטאים/שחקנים 20,000 ₪ 50,000 ₪
 
  לתשומת לבכם : בכל מקרה של הפעלת הפוליסה ו/או תביעה משפטית  תשלום ההשתתפות עצמית חלה ומשולמת על ידי האגודה.

אגודה/ עמותה המבקשת להצטרף לביטוחים המפורטים עליה להעביר פניה למשרדי מכבי ישראל
לדוא"ל smadar@maccabisport.org.

 
 
לתשומת לבכם
ברצוננו להדגיש כי השרות הניתן על ידי מכבי ישראל בעריכת הביטוח אינו פוטר את האגודה מן הצורך והחובה לבדוק את הכיסויים הדרושים לה ולוודא כי הם אכן מתאימים לצרכיה ולפי מידת הסיכון הנשקפת מהפעילות על כן מומלץ להמשיך ולערוך את הביטוחים כנהוג ובגבולות אחריות מספקים.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תוכנית הביטוח מוצעת ע"י מכבי ישראל כסיוע ושירות לאגודות, ומכבי ישראל אינה פועלת כמבטח ו/או כמתווך לעסקי ביטוח בשום צורה ואופן ואינה חבה באחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או שלוחית בגין מקרה ביטוח. כל מעורבותה מתמצה ברכישת פוליסה עבור אגודות מכבי ו/או אחר ומתן הסכמתה כי האגודות אשר ימצאו לנכון יבטחו את הספורטאים ו/או האגודות באמצעות הפוליסות הרלוונטיות בחברת הביטוח איילון, ו/או שלמה חברה לביטוח. לפיכך, במקרה בו מכבי ישראל תחויב בשל מקרה ביטוחי כנ"ל תשפה האגודה את מכבי ישראל בשל החיוב שנפסק לחובתה.
 
כל האמור כמפורט להלן מוגש לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי ואין לראות בו כיעוץ או המלצה לביצוע. כל פעולה שתבוצע, או תימנעו מלבצע- הינה באחריות האגודות בלבד.